Beoordeling

De AOS-partners zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de AOS-trajecten. De toetsing van de AOS-trajecten is onderdeel van het toetsings- en beoordelingssysteem dat de lerarenopleidingen hanteren. Verantwoordelijk voor de toetsing van jouw AOS-traject is de lerarenopleiding waarbij je bent ingeschreven. De examencommissie van jouw opleiding borgt de kwaliteit van toetsing, zowel binnen de lerarenopleiding als binnen de AOS. De examencommissie vervult onder andere de volgende taken:

  • het verlenen van vrijstelling aan AOS-studenten;
  • het behandelen van verzoeken en klachten van AOS-studenten;
  • het tekenen van getuigschriften van AOS-studenten;
  • het aanwijzen van examinatoren binnen de AOS;
  • de steekproefsgewijze beoordeling van de kwaliteit van AOS-toetsen.

Toetsing

De toetsing richt zich op twee doelen. Ten eerste moet worden vastgesteld of je voldoet aan de kwalificatie-eisen voor het behalen van een onderwijsbevoegdheid. Dit is de summatieve toetsing, waarbij wordt vastgesteld of je de vereiste kennis en vaardigheden bezit. Voor deze vorm van toetsing zijn de door het opleidingsinstituut aangewezen opleiders en de examinator verantwoordelijk.

Het tweede doel van toetsing is kijken hoe jij je op de werkplek ontwikkelt. Dit is de formatieve toetsing. Hierbij is niet alleen de instituutsopleider belangrijk. Dat zijn vooral ook de werkplekbegeleider en de schoolopleiders, aangezien zij jou vaak op de werkplek zien. 

Reader

Een uitgebreide beschrijving van de beoordelings- en toetsingsprocedure en de rollen en taken van de mensen die hierbij betrokken zijn, is te vinden in de reader. Deze is beschikbaar via de pagina Downloads voor studenten.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO