Samenwerking (VSLS)

Binnen het project Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) wordt nauw samengewerkt met de deelnemende scholen en lerarenopleidingen van de AOS Noordoost Brabant. Met diverse deelnemers werken we in leergemeenschappen samen aan verschillende thema’s.

Leergemeenschappen

De leergemeenschappen bestaan uit medewerkers van de scholen en van de lerarenopleidingen.
Iedereen draagt bij aan het thema vanuit zijn of haar kennis en ervaring. De uitkomsten van de leergemeenschappen kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Zo draagt het project VSLS bij aan het verder professionaliseren van het onderwijs.

Thema's

De thema’s van de leergemeenschappen zijn:

  • Versterking en intensivering van de samenwerking met de partners van de AOS. Bijvoorbeeld op gebied van kennisdeling en opleiden in de school;
  • Omgaan met verschillen. Ontwikkelen van pedagogische bekwaamheid om goed in te kunnen spelen op verschillen in je klas;
  • Opbrengstgericht werken in de klas. Het inzetten van werkwijzen en instrumenten in de dagelijkse praktijk om de resultaten van leerlingen te verbeteren;
  • Ouderbetrokkenheid: het betrekken van ouders als pedagogische partner in het leerproces van de leerling;
  • Het leren herkennen van pestgedrag en daar als docent passend mee omgaan en op reageren. Er is bijzondere aandacht voor pesten via de sociale media;
  • De begeleiding van startende leraren in het beroep.

Ook in het opleidingsprogramma komen aspecten van de hierboven geschetste thema’s aan bod.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO