Opleiden in de school

Een groot deel van je studie bestaat uit het opdoen van ervaring in onderwijssituaties. Het deskundig opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten in de school vindt de AOS Noordoost-Brabant daarom erg belangrijk. We werken continu aan de inhoudelijke bekwaamheid en de relationele en communicatieve vaardigheden van de vakmensen die hun expertise en onderwijservaring met onze studenten delen.

Begeleidingsvaardigheden

Om onze studenten optimaal te begeleiden, vragen wij van alle werkplekbegeleiders dat ze hiervoor worden opgeleid. Door het volgen van verschillende modules verwerven ze de deskundigheid die nodig is om studenten goed te begeleiden. De AOS spant zich in om iedereen een certificaat te laten halen dat getuigt van de benodigde basisvaardigheden.

Schoolopleiders

Elke schoolopleider (SO) is gecertificeerd door de lerarenopleiding en volgt regelmatig cursussen om zijn of haar vaardigheden als SO te vergroten. Zo nemen zij deel aan de netwerkbijeenkomsten van instituuts- en schoolopleiders en gaan zij naar conferenties van de opleidingen of landelijke instellingen.

Werkplekbegeleiders

De werkplekbegeleider (WB) begeleidt de student op de werkplek. Voorafgaand aan een leertraject organiseren de schoolopleiders voorbereidingsbijeenkomsten voor de werkplekbegeleider. Tijdens deze bijeenkomsten bepreken de schoolopleiders de specifieke opleidingscomponenten en -accenten die bij een leertraject horen. Zo worden de werkplekbegeleiders voorbereid op hun rol als opleider van studenten in de school.

Ervaringen en kennis uitwisselen

De opleidingen organiseren vakdidactische bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders. Op die manier kunnen zij inhoudelijke vakkennis en didactische kennis uitwisselen. Verder volgen sommige werkplekbegeleiders vakdidactische colleges aan de lerarenopleiding of één van de opleidingsinstituten uit ons partnerschap.

Themabijeenkomsten

Per school organiseert het opleidingsteam themabijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij het opleiden van onze studenten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken ze bijvoorbeeld het begeleiden van leerwerktaken en het toepassen van de beoordelingssystematiek. De AOS organiseert ook regelmatig een conferentie voor alle betrokkenen bij de AOS. Ieder jaar staat er een ander thema centraal.

Bekijk hier het cursusaanbod en de verdiepingsmogelijkheden.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO