Waar staan we voor?

De opdracht van de samenwerkende partners in de AOS Tilburg is om leraren op te leiden en blijvend te stimuleren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling tijdens hun loopbaan. De ambitie is om in alle fasen van de ontwikkeling van de leraar van betekenis te zijn: in de initiële opleiding, de inductiefase en in de voortgezette professionalisering. 

Onze slogan is: Leraar worden, zijn en blijven.
Zie Strategische Koers AOS MB 2020-2024.

Visie op samen opleiden en professionaliseren

AOS Midden-Brabant werkt vanuit een visie die door alle partners wordt onderschreven. We willen alle leerlingen uitdagend onderwijs aanbieden. Uitgangspunt bij het samen opleiden en professionaliseren zijn de veranderende leerbehoeftes bij leerlingen. 

De ontwikkeling van de 'dynamische docent' staat centraal. 
Zie Beschrijving 'dynamische docent'. 

Principes in de uitvoering

In de uitvoering houden we rekening met de volgende zaken:

  •  We bieden keuzes aan studenten
  •  We zetten de praktijk en de context van de scholen in
  •  We bieden themabijeenkomsten aan passend bij de ontwikkeling van de student
  •  We werken concentrisch 
  •  We leggen een verbinding tussen theorie en praktijk. De begeleidingscyclus speelt hierin een rol.

Wij bieden studenten leerarrangementen aan waarmee ze kennis, houding en vaardigheden eigen kunnen maken en in een diversiteit van schoolcontexten vertrouwd raken met verschillende beroepsrollen van de leraar. 

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO