Opleiden in de school

Een groot deel van je studie breng je door in de schoolcontext: het (leren) opdoen van ervaringen in het werken met leerlingen, groepen en klassen en uiteraard ook het (leren) samenwerken met docenten. Wij vinden het belangrijk dat je hierbij deskundig opgeleid, begeleid en beoordeeld wordt. We werken continu aan de inhoudelijke bekwaamheid en de relationele en communicatieve vaardigheden van vakmensen die hun jarenlange onderwijservaring willen delen.

Begeleidingsvaardigheden

Alle werkplekbegeleiders worden uitgenodigd een professionaliseringstraject te volgen om de deskundigheid te verwerven die nodig is om studenten goed te begeleiden. Dit traject wordt gezamenlijk door instituutsopleiders en schoolopleiders vormgegeven. Ambitie van de AOS is dat iedere werkplekbegeleider dit professionaliseringstraject volgt en daarmee gecertificeerd wordt.

Werkplekbegeleiders

De werkplekbegeleider (wpb), zie ook de pagina Werkplekbegeleiders onder Opleiders, begeleidt de student op de werkplek. Voorafgaand aan de start van de leertrajecten van groepen studenten organiseren de schoolopleiders voorbereidingsbijeenkomst(en) voor de werkplekbegeleiders. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken de schoolopleiders de specifieke opleidingscomponenten en accenten die bij een leertraject horen. Zo worden de werkplekbegeleiders voorbereid op hun rol als opleider en begeleider van studenten in de school.

Schoolopleiders

Elke schoolopleider (SO), zie ook de pagina Schoolopleiders onder Opleiders, heeft een 'Basiscursus Schoolopleider' gevolgd en volgt regelmatig cursussen om zijn of haar vaardigheden als SO te vergroten. Zo nemen SO's deel aan de netwerkbijeenkomsten van instituuts- en schoolopleiders van de opleidingspartners en gaan zij naar conferenties van de opleidingspartners of landelijke instellingen. Het opleidingsteam organiseert ook intervisie- en kennisdelingsbijeenkomsten om van en met elkaar te leren.
Streven in AOS Midden-Brabant is dat iedere schoolopleider in de toekomst BRLO-gecertificeerd is.

Ervaringen en kennis uitwisselen

De opleidingen organiseren vakdidactische bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders. Op die manier kunnen zij inhoudelijke vakkennis en didactische kennis uitwisselen. Er is zelfs de mogelijkheid aan te sluiten bij de vakdidactische colleges aan één van de opleidingsinstituten uit ons partnerschap.

Professionaliseringsbijeenkomsten

Per school organiseert het opleidingsteam bijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij het opleiden van studenten. In deze bijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan vragen en thema's van de begeleiders in de school. Voorbeelden van thema's die geagendeerd zijn: het begeleiden van leerwerktaken en het toepassen van de beoordelingssystematiek.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO