Beoordeling

De AOS-partners zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen de AOS-trajecten. De toetsing van jouw AOS-traject is onderdeel van het toetsings- en beoordelingssysteem dat de lerarenopleidingen hanteren. Daarom borgt de examencommissie van de lerarenopleiding de kwaliteit van toetsing, zowel binnen de lerarenopleiding als binnen de AOS.

De examencommissie van de opleiding waarbij je bent ingeschreven draagt bij aan de uitvoering, het beleid en de evaluatie van de lerarenopleidingen en de AOS-trajecten. 
De taken van de examencommissie zijn onder andere: 
• het verlenen van vrijstellingen aan AOS-studenten (uitvoering); 
• het behandelen van verzoeken en klachten van AOS-studenten (uitvoering); 
• het tekenen van getuigschriften van AOS-studenten (uitvoering); 
• het aanwijzen van examinatoren binnen de AOS (beleid); 
• de steekproefsgewijze beoordeling van de kwaliteit van AOS-toetsen (evaluatie).

De toetsing

De toetsing is gericht op twee doelen. Enerzijds moet met toetsing worden vastgesteld of je voldoet aan de kwalificatie-eisen voor het behalen van een onderwijsbevoegdheid. Dit is de zogenaamde summatieve toetsing. Hierbij worden je kennis en vaardigheden gemeten. Voor dit deel zijn de door het opleidingsinstituut aangewezen opleiders en de examinator verantwoordelijk. 

Het andere doel van de toetsing is om te kijken hoe jij je op de werkplek ontwikkelt. Bij deze formatieve toetsing wordt jouw ontwikkeling gevolgd en met je besproken. Bij formatieve toetsing zijn niet alleen de instituutsopleiders belangrijk. Dat zijn vooral ook de werkplekbegeleiders en de schoolopleiders. Zij zien jou namelijk op je werkplek.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO