Organisatiestructuur AOS West-Brabant

In het bestuurlijk overleg van de AOS West-Brabant zijn alle Raden van Bestuur van onze partners en scholen vertegenwoordigd. De stuurgroep bestaat uit directeuren en rectoren van de deelnemende vo-scholen en lerarenopleidingen. De stuurgroep wordt voorgezeten door de penvoerder. Deze groep is verantwoordelijk voor onze koers en stelt onder andere het opleidings- en onderzoeksplan vast. Daarnaast waakt de stuurgroep over de kwaliteit van onze opleiding.  

Kernteam

Het kernteam is verantwoordelijk voor de manier waarop ons opleidings- en onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd. In dit team zitten docenten van de vo-scholen en van de lerarenopleidingen.

Ontwikkelgroep

De programma’s voor de studenten worden ontwikkeld en uitgevoerd door de ontwikkelgroep. Deze groep bestaat uit schoolopleiders van alle scholen en instituutsopleiders.

Onderzoeksteam

Studenten en docenten die onderzoek doen, worden op gebied van onderzoeksmethoden begeleid door het onderzoeksteam. Dit team bestaat uit begeleiders van de Tilburg University en Fontys, één docent en een AOS-coördinator. Zij bewaken ook de onderzoeksagenda’s. 

Onderstaand schema toont de organisatie van de AOS West-Brabant:

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO