Versterking samenwerking lerarenopleidingen en AOS

Zoals de naam aangeeft moet het project´Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen´(VSLS) leiden tot versterking van de samenwerking tussen de scholen en de lerarenopleidingen. VSLS ontwikkelt bijvoorbeeld modules over speciale thema's voor aankomend docenten. Maar we werken ook samen op het gebied van de verdere professionalisering van zittende docenten. Een sterkere samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen is cruciaal om de startende leraar goed voor te bereiden op een carrière in het onderwijs. Zo zorgen we er samen voor dat minder leraren uitvallen in de eerste jaren van hun loopbaan.

Binnen het project wordt een aantal thema’s uitgewerkt. Onderstaand een korte toelichting van de doelen per thema.

  • Meer samenhang opleiden instituut en school: Doel is het maken van een kwaliteitsslag in het AOS-traject door meer samenhang in het instituut- en schoolgebonden deel van de initiële opleiding.
  • Onderlinge samenwerking binnen de AOS versterken: Doel is de onderlinge samenwerking binnen de AOS aantoonbaar duurzamer, effectiever en efficiënter te maken. 
  • Samenwerking met andere AOS’en versterken: Doel is het aantoonbaar intensiveren van de onderlinge samenwerking tussen AOS’en, onderlinge kennisdeling en zoeken naar ‘standaarden’ in het model ‘opleiden in de school’.
  • Omgaan met verschillen: Doel is om het ‘omgaan met verschillen’ als leidend en onderscheidend criterium voor de pedagogische bekwaamheid van de leraar concreet uit te werken in een onderwijsprogramma voor de LIO-fase, de inductiefase en de vroegprofessionele fase.
  • Opbrengstgericht werken: Doel is om de leraar in opleiding tijdens de opleiding kennis te laten maken met alle aspecten van ‘opbrengstgericht werken’ in de onderwijsleersituatie, zodat hij aantoonbaar resultaatgerichter werkt.
  • Relatie met ouders: Doel is om de startende docent te laten zien en ervaren wat het belang is van het betrekken van de ouder als pedagogische partner in het begeleidingsproces van de leerling.
  • Pestgedrag: Doel is dat elke docent in staat is om pestgedrag te herkennen en kan inschatten of hij voldoende handvatten heeft om zelf te handelen of dat hij hulp moet inschakelen.
  • Inductieprogramma: Doel is het implementeren en borgen van het inductieprogramma in de AOS en het IPB van de scholen.
Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO